ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 867 ครั้ง)

plus minus reset

พฤษารัตน์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผลงาน                   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                   
ชื่อผู้รายงาน                 นางพฤษารัตน์   เพชรฤทธิ์
หน่วยงาน                    โรงเรียนบ้านย่านอุดม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
ปีการศึกษา                 2554
บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนบ้านย่านอุดม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน 1 ห้องเรียน   นักเรียน  19  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  7  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  สถิติที (t – test  แบบ  Dependent )  หาค่าเฉลี่ย ( )และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
   ผลการศึกษาพบว่า  1)  ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ 81.24 / 82.17  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80 / 80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  87.51  และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.67  มีผลการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ  36.84  และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย  3.80  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เฉลี่ย 0.44  อยู่ในระดับมากที่สุด