ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบ  (อ่าน 821 ครั้ง)

plus minus reset

KruNaf

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2    โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 
ผู้วิจัย            นางพรจีรา  สายนุ้ย
ปีที่วิจัย      2553

บทคัดย่อ
         การรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (75/75)  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะจำนวน  9  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าคงที่แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
          ผลการวิจัยพบว่า
         1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 75.10/76.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75   
         2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.26)