ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)  (อ่าน 660 ครั้ง)

plus minus reset

นฤมิตร ภาคภูมิ

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.4%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองนครพนม
ผู้ศึกษา นายธีระพงษ์ ภาคภูมิ
ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1
โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน
19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t –test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.95/87.35
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร ในภาพรวม นักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก