ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีท  (อ่าน 716 ครั้ง)

plus minus reset

จำนงค์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้วิจัย   นางชุติมา  กำนาดี
ตำแหน่ง     ครู    วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
หน่วยงาน   โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ปีที่วิจัย   2553


บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  80  2)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ที่พัฒนาขึ้น  4)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านและเขียนคำควบกล้ำของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  อำเภอท่าคันโท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553   จำนวนนักเรียน  18  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1)  แบบฝึกทักษะ  จำนวน  15  ชุด  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 17 แผน (3) แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่   0.30  ถึง  0.65   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.35  ถึง  0.80  และ  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.64  ถึง  0.87  และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.83  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าที  t-test  แบบ  Dependent  Samples   ผลการวิจัย  พบว่า     

      1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  เท่ากับ  83.81 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  80  ที่ตั้งไว้
      2.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   83.81 / 82.86  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
      3.   ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเท่ากับ  0.7262  หมายความว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.7262  หรือ คิดเป็นร้อยละ  72.62
      4.   นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้
แบบฝึกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
      5.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้นจึง
ควรนำชุดแบบฝึกทักษะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำ
ควบกล้ำของนักเรียนให้สูงขึ้น