ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี 3 เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 954 ครั้ง)

plus minus reset

julla

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 4

  • Level and Hp Level 1 : Exp 80%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  วิชาเคมี  3  เรื่อง  สมดุลเคมี
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้วิจัย              นายศราวุธ  สุนทรภักดี
ปีที่วิจัย        พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลการใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  วิชาเคมี 3  เรื่อง  สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ วิชาเคมี 3  โดยใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สมดุลเคมี  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  14  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  1. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  รายวิชาเคมี 3  เรื่อง  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  7  เล่ม  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ และ 3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้  จำนวน  1  ชุด  20  ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test (Dependent Samples)
   ผลการวิจัยพบว่า
   1.  แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  วิชาเคมี 3  เรื่อง  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะจำนวน 7 เล่มเรียงตามลำดับ  เท่ากับ  74.29/72.14, 73.21/73.57, 74.76/76.43, 75.24/74.29, 72.86/75.00, 76.19/75.00, 78.09/75.71 และมีประสิทธิภาพรวม
ทั้งชุดเท่ากับ 75.15/74.59  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 70/70
   2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  รายวิชาเคมี 3  เรื่อง สมดุลเคมี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
   3.  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3  เรื่อง  สมดุลเคมี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านมากที่สุดที่ระดับ 4.56