ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (อ่าน 834 ครั้ง)

plus minus reset

ณรงค์ชัย ไชสลี

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 1.6%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง          รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา           จำลอง   สุขสาร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ปีที่ทำการศึกษา   พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่กำหนดไว้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 21 คน แยกเป็นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 13 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชา พ 22101 กรีฑาประเภทลู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคทฤษฎี) รายวิชา พ 22102 กรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ) รายวิชา พ 22102 กรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 รายการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 รายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (R) ค่าความเชื่อมั่นของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ค่า t-test ค่าความเชื่อมั่นของครอนบัค (Alpha-Coefficient ) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  และค่า t-test Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า
1.   เอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.59/84.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกรีฑาประเภทลู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2012, 09:33:56 PM โดย จำลอง สุขสาร »