ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (อ่าน 492 ครั้ง)

plus minus reset

prathinthip

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อการศึกษา  :      ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน  โดยใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะ
การอ่านคำพื้นฐานแบบ  Phonics  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อผู้ศึกษา  :     นางประทินทิพย์  สลีสองสม
ปีการศึกษา  :     2555

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics     ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อำเภอแม่ลาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือ  ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่าน คำพื้นฐานแบบ Phonics  ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร E1 / E2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )  และร้อยละ จากผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่กำหนดไว้  โดย มีค่า E1 /E2 เท่ากับ  89.45/85.33       การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  พบว่า ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.47  หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.67  คะแนนความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  23.20   เมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์การอ่านภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกำหนดไว้คือ ร้อยละ 75  พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 85.33  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics พบว่า  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 4.60   จัดอยู่ในระดับมากที่สุด