ผู้เขียน หัวข้อ: การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (อ่าน 585 ครั้ง)

plus minus reset

ครูกิตติธร

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง     การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางกิตติธร  อามาตย์ทอง
สังกัด   โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  อำเภอกุดบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปีที่พิมพ์   2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฏร์ผดุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ที่ศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  17  คน  ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการทดลองใช้เป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  ค่า  t-test (t-test Dependent Sample)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า


   1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.61/81.37  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จากคะแนนก่อนเรียนและเพิ่มขึ้น  0.6091  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  60.91
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  52.35  ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.37  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 อยู่ในระดับ  เห็นด้วย  เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.76  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.69  ด้านสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.68  และ ด้านการวัดผลและการประเมินผล คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.63