ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการใช้ คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ “เกมการละเล่นประกอบบทร้อง” เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของ  (อ่าน 443 ครั้ง)

plus minus reset

กอไผ่

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง         ผลการใช้ คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ “เกมการละเล่นประกอบบทร้อง”                 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2
ชื่อผู้ศึกษา      นางนฤมล  คำกลาง
สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ปีที่ทำศึกษา      2555

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน        ปีการศึกษา 2555 จำนวน 24  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้        “เกมการละเล่นประกอบบทร้อง”  เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง   แบบประเมินพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัย และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกลางแจ้ง
                         ผลการศึกษาพบว่า
                         1. คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ “เกมการละเล่นประกอบบทร้อง”  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.18/85.94   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80/80   
                        2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ “เกมการละเล่นประกอบบทร้อง”  เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย                       มีคะแนน ความ  ก้าวหน้า  ตั้งแต่ ร้อยละ 25  ถึง  ร้อยละ 40  และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05