ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง “การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล” กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล  (อ่าน 631 ครั้ง)

plus minus reset

MOMOO

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง         รายงานการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยใช้ชุดการสอน   เรื่อง “การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล”  กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน   
                 เทศบาล 1 ตลาดเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
ผู้รายงาน      นางมัณฑณา   สังข์นุ้ย
สาระการเรียนรู้      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด)
ปีที่ศึกษา      2555

บทคัดย่อ

           การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง “การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล”  สำหรับนักเรียนยุวกาชาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (3) เพื่อศึกษาคุณภาพการปฎิบัติงานของนักเรียนยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนหญิงที่เป็นสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  ซึ่งได้จากวิธีการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม  จำนวน 36 คน ได้รับการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการสอน แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของสมาชิก  ยุวกาชาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1.    ชุดการสอนเรื่อง “การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล” มีประสิทธิภาพ 88.84/94.72   ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมยุวกาชาดของสมาชิกยุวกาชาดที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเฉลี่ย 29.89 คิดเป็นร้อยละ 49.81 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย 56.83 คิดเป็นร้อยละ 94.72 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 44.51 อยู่ในระดับคุณภาพ มาก
3.  คุณภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมยุวกาชาดของสมาชิกยุวกาชาดที่เรียนโดยชุดการสอน     มีคะแนนเฉลี่ย 3.66  คิดเป็นร้อยละ  91.55  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก