ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (อ่าน 599 ครั้ง)

plus minus reset

dizyu

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 36

  • Level and Hp Level 4 : Exp 86%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด

บทคัดย่อ
นางสุกัญญา  ฉิมรวย (2556) : รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 3) ศึกษาความพึงพอ ใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 12 คน ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test  แบบ Paired Samples Test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการศึกษาพบว่า
1.แบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ  (E1/ E2) เท่ากับ 81.16 / 83.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1
2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 53.05 คะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.17 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

3. ความพึงพอ ใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมทั้ง 9  เล่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.70 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ.0.12  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3