ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่า  (อ่าน 792 ครั้ง)

plus minus reset

ปราณี พลเรื่องทอง

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 8

  • Level and Hp Level 2 : Exp 38%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                                โรงเรียนบ้านเหล่า
ผู้ศึกษา                  นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
สังกัด                     โรงเรียนบ้านเหล่า  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
                การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านเหล่า  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
                กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2554 
จำนวน  36  คน  คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)
                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน  5  เรื่อง
ประกอบด้วย  1) My  story  2) Daily  routine  3) Let’s  go  shopping  4) Good  health และ 5
My
School  day  แบบทดสอบประจำแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแต่ละเรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ ที่ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างเอง
                สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                ผลการศึกษาพบว่า
                    1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
                    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมในระดับพอใจ มากที่สุด (X= 4.64)« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2013, 12:28:59 PM โดย NATTAWOOT »