ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (อ่าน 923 ครั้ง)

plus minus reset

boontheeta Foyngern

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ผู้รายงาน                นางสาวบุญธีตา  ฝอยเงิน
สังกัด                โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา  อำเภอพิมาย 
                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ปีที่ทำการศึกษา    2554

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554 จำนวน  26  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive    Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้กับ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน  13  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Achievement test) สำหรับใช้กับแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  17  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย  ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานด้วย  สถิติ   t-test
   ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
    แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.39/82.02  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หลังจากนักเรียนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทั้ง  6  เรื่อง  มีคะแนนการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ  35.67  และเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ  82.02
   ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เกี่ยวกับคุณลักษณะแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย  4.93  อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.93 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.02)