ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (อ่าน 591 ครั้ง)

plus minus reset

นายสมจิต เมืองนาม

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 37

  • Level and Hp Level 4 : Exp 93%
    HP: 2.1%
    • ดูรายละเอียด
 เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
          ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา   นางวาทินี  แสนทวี    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
สถานศึกษา  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4

      รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ศึกษาความคงทนในการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือในการศึกษา คือ 1) บทเรียนสำเร็จรูป 9 เล่ม คือ 1.1) การจัดระบบในร่างกาย 1.2) ระบบย่อยอาหาร 1.3) ระบบไหลเวียนเลือด 1.4) ระบบหายใจ 1.5) ระบบขับถ่าย 1.6) ระบบประสาท 1.7) ระบบภูมิคุ้มกัน  1.8) ระบบสืบพันธุ์  และ 1.9) ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผล คือ แบบฝึกหัด 29 ฉบับ  แบบทดสอบจำนวน 10 ฉบับ รวม 130 ข้อ และแบบสอบถาม 15 ข้อ  ที่นำมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 35 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าประสิทธิผล  และทดสอบค่า  t   ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้
         1. บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 85.24/84.52  สูงกว่าเกณฑ์  80/80ฅ
         2. บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี คือ มีค่าเท่ากับ 74.11 ตรงตามเกณฑ์ 70  แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียนร้อยละ 74.11
         3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเฉลี่ยรวมและทั้ง 9 เล่ม  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
         4. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนและการทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน โดยมีคะแนนลดลงร้อยละ 0.36  แสดงว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ส่งผลให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 
                  5. นักเรียนมีความคิดเห็นว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
โดยภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก