ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย  (อ่าน 1706 ครั้ง)

plus minus reset

ครูควนฮาย

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 6

  • Level and Hp Level 2 : Exp 13%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย (อังกะลุง)    โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประเมินบริบท  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  และผลผลิตของโครงการ  โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น  64    คน  ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูในโรงเรียน ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ   เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แบบสอบถาม แบบบันทึก  และแบบสังเกต  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม  บันทึก  และสังเกต  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน
ผลการประเมินพบว่า  ตัวชี้วัดทุกตัว  ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ
1.   ด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับสูง และผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 
1.1  ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับสูง
1.2  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับสูง
1.3  ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการอยู่ในระดับสูง

2.   ด้านปัจจัยของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง และผลของตัวชี้วัด   4 ตัวชี้วัด มีดังนี้
2.1  บุคลากรในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง
2.2  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง
2.3  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง
2.4  สถานที่ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง

3.   ด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับสูง และผลของตัวชี้วัด   3  ตัวชี้วัด  มีดังนี้
3.1  การบริหารโครงการอยู่ในระดับสูง
3.2  กระบวนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับสูง
3.3  การนิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาอยู่ในระดับสูง

4.   ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับสูงสุด และผลของตัวชี้วัด   7 ตัวชี้วัด มีดังนี้
4.1  นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (อังกะลุง)อยู่ในระดับสูง
4.2 นักเรียนมีทักษะการบรรเลงรวมวงอยู่ในระดับสูงสุด
4.3 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมดนตรีไทยอยู่ในระดับสูงสุด
4.4 ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และครูในโรงเรียน
อยู่ในระดับสูง
4.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับสูงสุด
4.6  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับสูงสุด
4.7 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับสูง
จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าวทำให้ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
1.  ควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป เพราะเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานดนตรีไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
2.  ประเด็นปัจจัยนำเข้า โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการทุกคนและมอบหมายให้ครูรับผิดชอบโครงการเพิ่มขึ้น ตลอดจนจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมทั้งจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติให้เป็นเอกเทศ
3.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด  ดังนั้น  โรงเรียนจึง
ควรมีการบริการสังคมและ เผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทยสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง