ผู้เขียน หัวข้อ: รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  (อ่าน 571 ครั้ง)

plus minus reset

kittikon

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
งานวิจัยเรื่อง    รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)
            สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ผู้วิจัย       นายประมูล   พูลประเสริฐ
            ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)
            สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยตามแนวคิดของ Briggs และ Justman; Mark และ Stoop; Sergiovanni และ Starratte; Allen, Harris; ชารี มณีศรี; สงัด อุทรานันท์; กรองทอง จิรเดชากุล; และทฤษฎีของ Herzberg และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสังเกต สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การสรุปแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาและความจำเป็นในการนิเทศการศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสารและการจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองรูปแบบ ระยะที่ 4 การเสนอรูปแบบ
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน
ในเมือง) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ควรประกอบด้วยปัจจัยการดำเนินการ 8 ปัจจัย ดังนี้ 1. การวางแผนกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน โดยคำนึงถึงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นมาแก้ไขปัญหา 2. เทคนิคการนิเทศ ต้องคำนึงความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการนิเทศภายในโดยใช้วิธีการและกิจกรรมที่หลากหลาย 3. บทบาทหน้าที่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน พยายามเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาวิชาชีพ 4. การประเมินผลการนิเทศ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้บรรลุผล 5. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. การพัฒนา เป็นการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนางานให้มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 7. สื่อและเครื่องมือนิเทศ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน และ 8.มนุษยสัมพันธ์ ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานที่ต้องเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจสิ่งแวดล้อม