ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  (อ่าน 624 ครั้ง)

plus minus reset

khanittha

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้ประเมิน             ขนิษฐา พลายเพ็ชร์   
ปีที่รายงานโครงการ     ปีการศึกษา 2555

การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2555 ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP หรือ CIPP Model) รวมทั้ง ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) นักเรียนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 248 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 52 คน (เป็นการศึกษาประชากร) 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน (เฉพาะบุคคลภายนอกโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จึงไม่รวมผู้บริหาร และครูผู้สอน) ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ 4) ผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 248 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (ใช้วิธีการจับคู่กับกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งประเภท) รวมทั้งสิ้น 561 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2555 ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.958 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) เท่ากับ 0.877 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เท่ากับ 0.901 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เท่ากับ 0.865 และด้านผลผลิต (Product Evaluation) เท่ากับ 0.912 ซึ่งสามารถนำแบบประเมินทุกด้านไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงได้ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   ผลการรายงานการประเมินโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้
1.   ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.   ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยโครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการเหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรของโรงเรียน และชุมชน และโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการ/ความสนใจของนักเรียน
3.   ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 11 ข้อ อยู่ในระดับมาก 13 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยสถานที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ สภาพโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติอย่างเหมาะสม และมีการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน  ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4.   ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก โดยจัดโอกาสส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในห้องเรียน/อาคารเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
5.   ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 12 ข้อ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และนักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสมบัติและดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
6.   ปัญหา/อุปสรรค ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท คือ การดำเนินงานตามโครงการนี้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโครงการ ทั้งนี้ควรจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องการจัด การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ ปัญหา/อุปสรรคด้านปัจจัยนำเข้า คืองบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอกับความต้องการและความเหมาะสมในการดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาสำรวจความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อีกทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีบทบาทในการขอ/สนับสนุนงบประมาณในเรื่องนี้จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ปัญหา/อุปสรรค ด้านกระบวนการ คือ การจัดกิจกรรมยกย่องผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ ของการรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ยังดำเนินการไม่เต็มที่และไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนควรจัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมย่อย ๆ ของแต่ละโครงการในภาพรวมทั้งโรงเรียน เพื่อการวางแผนงานที่ดี และกิจกรรมจะได้ครอบคลุมทุกโครงการ และปัญหา/อุปสรรค ด้านผลผลิต คือ นักเรียนยังขาดความรอบคอบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้านสื่อเทคโนโลยี ความทันสมัยของการสื่อสารแบบไร้สาย รวมทั้งค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการในแต่ละกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำรงชีวิตปัจจุบัน