ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาเซียน โดยนายสำเภา พลพงษ์  (อ่าน 986 ครั้ง)

plus minus reset

Tudsanee Baumad

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 17

  • Level and Hp Level 3 : Exp 36%
    HP: 0.9%
    • ดูรายละเอียด

บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย            การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย                      นายสำเภา พลพงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

                         การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  คือมีความรู้  มีทักษะ/กระบวนการ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิจัยดังนี้  1)เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ  4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รูปแบบการดำเนินการวิจัยเป็นแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน (one group pretest–posttest design) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนปีที่ 1   จำนวน  5  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 20 แผน (3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80   ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.30 ถึง 0.60   และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (m) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)   
 
  ผลการวิจัยพบว่า

                1. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (E1/E2 ) เท่ากับ 88.42/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   
                2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
                3. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index: E.I) เท่ากับ 0.7380   นั่นหมายความว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.80 
                4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผลปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ย  4.77  ซึ่งมีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2013, 06:24:12 PM โดย Sumporw ponpong »