ผู้เขียน หัวข้อ: งานวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  (อ่าน 601 ครั้ง)

plus minus reset

อรุณรุ่ง

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง​​การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
                          นักเรียน  โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                          ประถมศึกษาสตูล
ลักษณะผลงาน​วิจัยและการพัฒนา  (Research  and  Development)
ปีการศึกษา​2553
ผู้วิจัย​​นายอรุณ    โต๊ะหวันหลง
ตำแหน่ง​ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย  “มิตรภาพที่  49”
 
บทคัดย่อ
 
​    การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา  และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล           เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา สังกัดสำนักงาน          เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ก่อนและหลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ก่อนและหลังการมีส่วนร่วมของชุมชน                เพื่อทราบปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  ครู  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา  จำนวน  92  คน เครื่องมือ  ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถาม  จำนวน  2  ฉบับ  มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  และแบบสอบถามปลายเปิด  ฉบับที่  1 สอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ  ฉบับที่  2 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่             ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t – test) 
 
 
​    ผลการวิจัยพบว่า
​    1.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
​    2.  ผลการประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของชุมชน            ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  โดยนำเสนอเรียงตามลำดับความถี่  3  ลำดับดังนี้
       2.1  ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล มีดังนี้  ด้านการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ  ทำให้การพัฒนาได้        ไม่เต็มที่  ครูมีเวลาให้นักเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีภาระงานอื่นมาก  ด้านการส่งต่อ  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เห็นความสำคัญเนื่องจากไม่ใช่หน้าที่หลัก  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ 
      2.2  ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล มีดังนี้  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  ควรเพิ่มพูนทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนรายบุคคลแก่ครูทุกคน  ด้านการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน  ควรจัดหาทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน  ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่จึงจะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาได้  ควรให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน จะได้ช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน  ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาด  สวยงาม  ควรมีการแจ้งกำหนดการการจัดกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนให้ชุมชนทราบล่วงหน้า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  โรงเรียนควรเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยประสานงานกับส่วนราชการต่างๆและชุมชนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ควรให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จะได้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนไปด้วยกัน
​ 3.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ              ปานกลาง
​ 4.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
​ 5.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยภาพรวมและรายด้านหลังการมีส่วนร่วมของชุมชน         สูงกว่าก่อนการมีส่วนร่วมของชุมชน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
​ 6. ผลการประมวลปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลในลำดับที่มีความถี่สูงสุด  3  ลำดับได้แก่
     6.1 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีดังนี้ ด้านใฝ่เรียนรู้  ผู้ปกครอง มีความรู้ทางการศึกษาน้อยทำให้ไม่สามารถชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจได้  โรงเรียนขาดสื่ออุปกรณ์ทำให้นักเรียน ไม่สนใจเรียน  ด้านอยู่อย่างพอเพียง  สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองบางส่วน       ยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ให้ความสำคัญ ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน  ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้นักเรียนทำงานอื่นนอกเหนือจากการเรียน
    6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพญา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีดังนี้  ด้านใฝ่เรียนรู้  ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้  ควรให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน  ควรจัดห้องสมุด  และสื่อเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและใช้งานได้สะดวก  ควรจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูควรออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และมีการวัดผลประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ควรจัดกิจกรรมการเรียนด้านการรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ให้มากขึ้น  ควรจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย  ควรให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสถาบันพระมหากษัตริย์  จะได้ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ควรปลูกฝังกิจกรรมการปกครองระบบประชาธิปไตย ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน       ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานนักเรียน ครูควรมีหลักเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานของผู้เรียนอย่างชัดเจน  ควรให้ผู้ปกครองชื่นชมผลงานนักเรียน  ควรจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนและสร้างความรับผิดชอบของสมบัติของตนเอง