ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส  (อ่าน 799 ครั้ง)

plus minus reset

บังอร อาจวิชัย

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผลงาน    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้
   ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย   นางบังอร     อาจวิชัย  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬา
เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
   ผลการวิจัย พบว่า
   1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “รูปแบบการเรียนการสอน PARCSE Model”  โดยมีองค์ประกอบด้งนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระหลัก สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอนคือ1) ขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียน (Preparing and Motivating:P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Learning and Action:A) 3) ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection Knowledge:R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction:C)5) ขั้นสรุป (Summarizing:S) และ6) ขั้นประเมินผล (Evaluating:E) และรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.19/83.27 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
   2. ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความรู้ความสามารถทางทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2013, 10:56:46 PM โดย บังอร อาจวิชัย »