ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (อ่าน 745 ครั้ง)

plus minus reset

jantima

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 15

  • Level and Hp Level 3 : Exp 18%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
หัวข้อรายงาน         รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน                 นางสาวสมพร  จันทร์โพธิ์  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองยาง
ปีการศึกษา               2554
                                                                                                                          บทคัดย่อ

                   การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
               กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนวัดหนองยาง อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง จำนวน 27 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
                ผลการศึกษาพบว่า (1)ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ มีค่าประสิทธิภาพ 81.97/81.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้ (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากใช้แล้วมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.55)