ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  (อ่าน 756 ครั้ง)

plus minus reset

อุชุกร

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับ
                               กระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า         นางอุชุกร    พ่อขันชาย

โรงเรียน                  บ้านเหล่าผักใส่

บทคัดย่อ
                                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา  2555  จำนวน  35  คน  ดำเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ  One Group- Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต จำนวน 6 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.80  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.22-0.75  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                      1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ   81.88/80.38   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
                      2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2013, 01:16:05 AM โดย อุชุกร »