ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 661 ครั้ง)

plus minus reset

suroh

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 7

  • Level and Hp Level 2 : Exp 25%
    HP: 4.4%
    • ดูรายละเอียด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
« เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 03:41:59 PM »
ชื่อรายงาน  :       การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ     หาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา    :     นางจุติพร  ช่วยพิชัย
ปีที่ศึกษา      :     ปีการศึกษา  2555
                     บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้    ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555  จำนวน  12  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน  5  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  จำนวน 5  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.81  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  มีรายการประเมิน 4 ด้าน รวม 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ผลการศึกษา
   1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.69/82.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีค่าพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 32.78
      3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด