ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.6  (อ่าน 1669 ครั้ง)

plus minus reset

ครูไทย.อินโฟ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 850

 • Level and Hp Level 23 : Exp 66%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
  • ครูไทยดอทอินโฟ
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร
Learning Management Using Science Project Affecting Learning Achievements
in the Learning Substance of Science for Prathom Suksa 6
Students at Ban Dong Nong Hian School, Sakon Nakhon

จันทร์สุดา  บุตรชาติ
Chansuda   Bootchart


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร ก่อนเรียนกับหลังเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร

ประชากรที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 จำนวน 11 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 21 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร เขต 1 มีประสิทธิภาพ 80.70 / 80.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80     

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. ความคิดเห็นที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก ( = 4.13) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากทุกด้าน เรียงอันดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านผลผลิต ( = 4.35) ด้านปัจจัยนำเข้า ( = 4.03) และด้านกระบวนการ ( = 4.02)   

***อ่านรายละเอียดทั้งหมด
คลิก http://www.kruthai.info/data/Chansuda.pdfชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ www.kruthai.info - วิธีตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารการศึกษาในเว็บครูไทย คลิกที่นี่