ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (อ่าน 742 ครั้ง)

plus minus reset

pimpa

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 11%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผู้ศึกษา     :     นางปิยะมาศ   ภูเขียว
สังกัด           :     โรงเรียนบ้านป่าซางงาม   อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3
ปีการศึกษา  :     2555

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ให้    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2555  จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9  แผน  ชุดกิจกรรม  เรื่องแรงและการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จากชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยร้อยละค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () การบรรยายความเรียงประกอบตาราง

ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย     เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 7 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 88.64/88.18, 84.32/85.45, 83.64/87.27, 82.50/85.45, 83.64/88.18, 83.86/87.27 และ 82.73/85.45โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) รวมเท่ากับ 84.19/86.75 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 7  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.64 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.09 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.36 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.41 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 17.72 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 44.32

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 แสดงว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีความพึงพอใจมากที่สุด