ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น ม.2  (อ่าน 666 ครั้ง)

plus minus reset

นายสมจิต เมืองนาม

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 37

  • Level and Hp Level 4 : Exp 93%
    HP: 2.5%
    • ดูรายละเอียด
 ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา      นางปริญญาภรณ์  โสภา   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกตาล  อำเภอภูสิงห์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                   ศรีสะเกษ  เขต 3
ปีที่พิมพ์    พ.ศ. 2556   
         รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ศึกษาความคงทนในการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือในการศึกษา คือ (1) บทเรียนสำเร็จรูป 9 เล่ม  เวลาเรียน 18 ชั่วโมง (2) แผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน (3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผล คือ แบบฝึกหัด 29 ฉบับ  แบบทดสอบจำนวน 10 ฉบับ รวม 130 ข้อ  และแบบสอบถาม 15 ข้อ ที่นำมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 27 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล  และทดสอบค่า  t   ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
                   1. บทเรียนสำเร็จรูป หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  มีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 84.74/83.97  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
                   2. บทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี คือ มีค่าเท่ากับ 73.83 ตรงตามเกณฑ์ 70  แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียนร้อยละ 73.83
                   3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเฉลี่ยรวมและทั้ง 9 เล่ม สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                   4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนและการทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน โดยคะแนนลดลง ร้อยละ 0.37 แสดงว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ส่งผลให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 
                   5. นักเรียนมีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด