ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 584 ครั้ง)

plus minus reset

pt

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 4

  • Level and Hp Level 1 : Exp 80%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์ศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สร้างขึ้น
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย รูปแบบการทดลองคือ One Group Pre-test Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  9  ชุด, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.27 - 0.80   ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 -0.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1.   ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 81.61/82.50
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก