ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระประวัติศาสตร์  (อ่าน 1897 ครั้ง)

plus minus reset

นางสุธิดา ดุลชาติ

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                           หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย 
                           เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย
ผู้รายงาน   นางสุธิดา  ดุลชาติ
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”   
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
ปีที่ศึกษา   2554
บทคัดย่อ
    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัย        ในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เปรียบเทียบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา         ปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย         3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สาระประวัติศาสตร์                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 
                       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำนวน  39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  1. บทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย จำนวน 7 ตอน 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย  ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ   3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน            ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัย ในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย   ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จำนวน 15 ข้อ ดำเนินการศึกษาด้วยรูปแบบกลุ่มเดียว (One – Group  Pretest - Posttest  Design)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ               การทดสอบค่าที ( t – test dependent)

ผลการศึกษาพบว่า
      1.  บทเรียนสำเร็จรูป สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย   มีประสิทธิภาพเท่ากับ                 80.25 / 80.96  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้
       2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าที 14.587)
       3.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย  เรื่องรัฐโบราณและรัฐไทย         ในดินแดนไทย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.91 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69