ผู้เขียน หัวข้อ: ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (อ่าน 423 ครั้ง)

plus minus reset

zambo

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 8

  • Level and Hp Level 2 : Exp 38%
    HP: 0.5%
    • ดูรายละเอียด
เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อผู้รายงาน          นางสาววาสนา  จ้อนแจง
ปีการศึกษา           2555

บทคัดย่อ

                รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) คู่มือการใช้
แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2) แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มีจำนวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลักษณะของแบบสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี 10 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert) สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความยากง่าย และอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของก่อนและหลังการเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
t-test แบบ (Dependent t-test)
                ผลการศึกษาพบว่า
                1. การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จากการหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 82.96/83.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่วางไว้คือ 80/80
                2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( -x= 4.41, S.D. = 0.35)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2013, 08:47:11 PM โดย zambo »