ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย นางเกวลินณี ชาลีพันธ์  (อ่าน 374 ครั้ง)

plus minus reset

Tudsanee Baumad

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 17

  • Level and Hp Level 3 : Exp 36%
    HP: 0.9%
    • ดูรายละเอียดบทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
                 ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้วิจัย         นางเกวลินณี  ชาลีพันธ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการ

                 โรงเรียนบ้านศาลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา  2556  ภาคเรียนที่  2


                รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ชั้นอนุบาล

ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านศาลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ กระบวน การทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 โรงเรียนบ้านศาลา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  3  ปีการศึกษา  2556  ภาคเรียนที่  2  จำนวน 25  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1   จำนวน 6  ชุด (2) แผนการจัดประสบการณ์ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1   จำนวน 24  แผน (3) แบบทดสอบก่อนและหลังจัดประสบการณ์ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.89 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.60  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86  และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  และ t-test ผลการวิจัยพบว่า


1.             การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ชั้นอนุบาลปีที่ 1  พบว่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  90.57/ 89.80  ซึ่งสูงกว่าที่ตั้งไว้
               2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

  3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index: E.I) เท่ากับ 0.7968 นั่นหมายความว่าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ทำให้นักเรียนมีผลการจัดประสบการณ์ก้าวหน้าร้อยละ 79.68 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1   มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.84 ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กุมภาพันธ์ 2014, 03:28:51 PM โดย kavarin »