ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (อ่าน 1355 ครั้ง)

plus minus reset

hs3ped@hotmail.com

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง               การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5
ผู้ศึกษา      นางรัตนา  จงคูณกลาง
ปีที่พิมพ์      2554

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนา
การเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนซึ่งจะเน้นหนักใน
เรื่องของการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ตามเกณฑ์ 75 /75 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนและ
หลังเรียนด้วย  แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านเมืองนาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 จำนวน  20  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัดความพึงพอใจ  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เป็นแบบทดสอบปรนัย  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายรายข้อ  ตั้งแต่  .22  ถึง .59 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานใช้  t-test
ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้

1.   แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.10/80.50  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75
2.   แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.6609  หมายความว่า  นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ 66.09
3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ  .01
4.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  มีความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง  4  ด้าน
อยู่ในระดับมาก
โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น  เพราะแบบฝึกทักษะคำนึงถึงวัยและความสนใจ  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความสามารถของนักเรียนและการเสริมแรง  รวมทั้งเนื้อหาเป็นเนื้อหา
ที่ใกล้ตัวนักเรียน  ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น  จึงมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป