ผู้เขียน หัวข้อ: บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2  (อ่าน 792 ครั้ง)

plus minus reset

เพชรน้ำค้าง

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                         คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       
                            
ผู้รายงาน            นางประภานิช    งามแฉ่ง

ตำแหน่ง             ครูวิทยฐานะชำนาญการ     

ปีที่ทำการศึกษา    2553

                                                                         บทคัดย่อ     

           การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง   อำเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี   สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553    จำนวน 8   คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 4 เล่ม  ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก  เล่มที่ 2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก(ไม่มีการทด)  เล่มที่ 3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)  เล่มที่ 4  โจทย์ปัญหาการคูณ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ   3) แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน          ค่าความเชื่อมั่น  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่า  IOC 
            ผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   พบว่า 
             1.  แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    มีประสิทธิภาพ  84.25 /81.80     ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 
             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนเท่ากับ  81.20  และคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ  34.60
             3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ( ) เท่ากับ  4.64