ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรม แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  (อ่าน 985 ครั้ง)

plus minus reset

sirarat

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง          การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรม
                   แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวน                         
             สองจำนวนที่มีผลลัพธ์  และตัวตั้งไม่เกิน  20   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ผู้ศึกษา        นางศิรารัตน์  นาถมทอง
โรงเรียน          โคกประสิทธิ์วิทยา 
ปีที่ศึกษา         2553


บทคัดย่อ


   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน  20  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   75/75  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20  3) เพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20   และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20   กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต  2  จำนวน  13  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  จำนวน  17  แผน  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การบวกและการลบจำนวน
สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน  20  จำนวน  15  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน จำนวน  20  ข้อ  มีค่าความยาก  ระหว่าง  0.37 - 0.77  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B)  ระหว่าง0.25  -  0.88   และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง  0.55  -  0.85  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ  การทดสอบค่าที   
(t-test  แบบ  Dependent Sample  group)
   ผลการศึกษา  พบว่า

      1.   กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  78.46 / 77.69  แสดงว่า   กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์   75/75  ที่ตั้งไว้
      2.   ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรม แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   เท่ากับ   0.6184  หมายความว่า  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.6184   หรือคิดเป็นร้อยละ  61.84
      3.  นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวน
สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
      4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ
กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 20   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยรวม และรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด   (  =  4.73)   « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2011, 08:59:17 AM โดย sirarat »