แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - นางสิริพัชร ติราวรัมย์

หน้า: [1]
1
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 4
ชื่อเรื่อง                              รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  การหาร  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านตาเตียว  ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้รายงาน                      นายภัทรพล   ติราวรัมย์
ปีที่รายงาน                          2552

บทคัดย่อ

          รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) เพื่อปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้   เรื่อง
การหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  ที่มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาร  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน    3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้  เรื่อง การหาร  โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    4 ) เพื่อวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายหลังสิ้นสุดการสอนครบ 25 แผน

             กลุ่มประชากร
             กลุ่มประชากรของการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      โรงเรียน
บ้านตาเตียว   ตำบลตาเบา   อำเภอปราสาท   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ปีการศึกษา  2552   จำนวน  27   คน 
                     
   สรุปผลการการศึกษา    
                 1. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง  การหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนบ้านตาเตียว  ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ปีการศึกษา  2552   มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะ 79.14 /76.30  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70

                 2. การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนเรื่อง การหาร 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาเตียว  ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ปีการศึกษา  2552  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
                 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เรื่อง การหาร  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านตาเตียว  ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ปีการศึกษา  2552  มีค่าเท่ากับ 0.5962ซึ่งหมายความว่า แบบฝึกทักษะประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชุดนี้มีผลทำให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น ร้อยละ  59.62
                  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาเตียว  ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ปีการศึกษา  2552  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การหาร  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( = 4.19 )
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อข้อ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  ( = 4.64)  นักเรียนมีความพึงพอใจในหัวข้อ นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
( = 4.38)  นักเรียนมีความพึงพอใจในหัวข้อ  สื่อการสอนดึงดูดความสนใจ ( = 4.34)   
และนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
                     


2
ชื่อเรื่อง    การนิเทศแบบชี้แนะ( Coaching )เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากร
    โรงเรียนบ้านกำไสจาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้ศึกษา     นางสิริพัชร  ติราวรัมย์
ปีที่ศึกษา      2553 

               บทคัดย่อ

การนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรโรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการนิเทศการสอนแบบชี้แนะ( Coaching )ภายในโรงเรียนบ้านกำใสจาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต3 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านกำไสจานจำนวน8 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านกำไสจานจำนวน 162 คนโดยผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สร้างขึ้นเอง เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูจำนวน 1  ฉบับมีค่าความเชื่อมั่น....... แบบบันทึกมี 2 ฉบับคือแบบบันทึกประจำวันของผู้ศึกษาและแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสังเกตมี 1 ฉบับคือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์มี 1 ฉบับคือแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  (µ)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
   ผลการวิจัยพบว่า
 1)   ผลการดำเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบชี้แนะ(Coaching)โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทำให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศการสอน มีความตระหนักในการที่จะร่วมมือกันในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียน ทำให้ครูมีความมั่นใจในการสอนของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการทำงานร่วมกันทุกขั้นตอน ตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนบ้านกำไสจานมีระบบการนิเทศภายในที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2) ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการนิเทศแบบชี้แนะภายในโรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า
2.1) พฤติกรรมการสอนของครูหลังจากการนิเทศแบบชี้แนะภายในโรงเรียนบ้านกำไสจาน โดยดำเนินการ ตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการคือ  PAOR    พบว่าเมื่อครูได้รับการการนิเทศแบบชี้แนะอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้พฤติกรรมของครูเปลี่ยนแปลงมีความกระตือรือร้น  มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูยังนำผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
   2.2) พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนโดยพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขความสนุกสนานในการเรียน กล้าแสดงออกมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นและชนะเลิศการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆมากขึ้น

หน้า: [1]