ผู้เขียน หัวข้อ: การอ่านและการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด  (อ่าน 2337 ครั้ง)

plus minus reset

chom

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด 
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สถานที่ศึกษา   โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
ชื่อผู้ศึกษา      นางพิมลวรรณ  จันดี
ปีการศึกษา     2553

บทคัดย่อ

                รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวกด   โดยใช้แผนผังความคิด ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จำนวน       1  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9  แผน  แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด จำนวน 4 เล่ม  รวมทั้งหมดจำนวน 81 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบย่อยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือกจำนวน 4 ชุด  และแบบวัดความพึงพอใจจำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่     ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที t-test แบบ Dependent Samples
                ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.28/87.41 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย  แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด