ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  (อ่าน 1792 ครั้ง)

plus minus reset

ชรัฏพร

  • บุคคลทั่วไป
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
« เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 02:23:40 PM »
   ก


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  : การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ชื่อผู้วิจัย    : นางสาวชรัฏพร  จิตชาญวิชัย  ตำแหน่งครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ
                 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย  : 2553
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)จำนวน 44  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน จำนวน  20  ชั่วโมง แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน  4 Unit  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด  3  ตัวเลือก จำนวน  25  ข้อ  จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t – test  แบบ Dependent)
   ผลการศึกษาพบว่า
      1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ 82.84/80.10
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
      3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X=4.49,S.D.=0.58)