หมวดหมู่การศึกษา > รวมพลคนสอบผู้บริหาร

รวม พ.ร.บ.-กฎ-ระเบียบแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

<< < (2/3) > >>

ครูไทย.อินโฟ:
ก.ค.ศ. มีมติไมให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิ์ของคุรุสภา มาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 27 เมษายน  2553
http://203.146.15.33/otepc01/files/248-54.pdf

ก.ค.ศ. มีมติเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในเดือน เมษายน 2554
http://203.146.15.33/otepc01/files/217-54.pdf
http://203.146.15.33/otepc01/files/213-54.pdf

หนังสือที่ ศธ 0206.5/579  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ : กรณีการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางกำรศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
http://203.146.15.33/webtcs/files/regulation310853.pdf

ครูไทย.อินโฟ:
·หนังสือตอบมติ มกราคม 2554
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=106

·หนังสือตอบมติ ธันวาคม 2553
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=103

·หนังสือตอบมติ พฤศจิกายน 2553
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=98

·หนังสือตอบมติ ตุลาคม 2553
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=96

·หนังสือตอบมติ กันยายน 2553
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=93


การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
http://203.146.15.33/webtcs/files/02067-324-54.pdf

หารือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ 0206.3/3344  ลว.28 พ.ย.54) 
http://203.146.15.33/webtcs/files/02063-3344-54.pdf

หารือการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ 0206.3/3316  ลว.24 พ.ย.54)
http://203.146.15.33/webtcs/files/02063-3316-54.pdf

หนังสือตอบมติและตอบข้อหารือ(มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554)
http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=443

-หนังสือตอบข้อหารือ มกราคม 2554
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=105

·หนังสือตอบข้อหารือ ธันวาคม 2553
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=102

·หนังสือตอบข้อหารือ พฤศจิกายน 2553
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=101

·หนังสือตอบข้อหารือ ตุลาคม 2553
http://203.146.15.33/otepc13/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=97

ตอบข้อหารือคุณวุฒิในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)
http://203.146.15.33/webtcs/files/417-54.pdf

ตอบข้อหารือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://203.146.15.33/webtcs/files/403-54.pdf

ขอหารือแนวปฏิบัติตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
http://203.146.15.33/webtcs/files/2010-11-22-0912.pdf

หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
http://203.146.15.33/webtcs/files/53_5_183.pdf

หารือแนวปฏิบัติการผ่อนผันให้ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสอบแข่งขันได้ หนังสือที่ ศธ 0206.6/207 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553
http://203.146.15.33/webtcs/files/6_53_207.pdf

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
http://203.146.15.33/otepc13/files/02065-198-200352.pdf

ข้อหารือการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ศธ 0206.5/59  ลว 13 ก.พ. 2552)
http://www.moe.go.th/webtcs/news52/doc13022009.pdf

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ศธ 0206.4/0413  ลว 10 ก.พ. 2552)
http://www.moe.go.th/webtcs/news52/doc12022009.pdf

ครูไทย.อินโฟ:
รวมหนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2548
ว 26 (48) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลว. 30 ธ.ค. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law26/law26.htm

ว 25 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/ว 25 ลว. 29 ธ.ค. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm

ว 24 (48) การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลว. 14 ธ.ค. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law24/law24.pdf

ว 23 (48) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง (ที่ ศธ 0206.3/ว 23 ลว. 13 ธ.ค. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law23/law23.pdf

ว 22 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ที่ ศธ 0206.2/ว 22 ลว. 29 พ.ย. 48)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law22/law22.pdf

ว 21 (48) หลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ที่ ศธ 0206.2/ว 21 ลว. 29 พ.ย. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law21/law21.pdf

ว 20 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ที่ ศธ 0206.2/ว20 ลว. 10 พ.ย. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law20/law20.htm

ว 19 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.2/ว 19 ลว. 4 พ.ย. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law19/law19.pdf

ว 18 (48) มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลว. 28 ตค. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/KM2/LINE_LAW18/TOClink.htm

ว 17 (48) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลว. 21 ตค. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law17/law17-n.pdf

ว 16 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลว. 13 ตค. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law16/law16.pdf

ว 15 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 15 ลว. 30 กย. 48)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law15/law15.pdf

ว 14 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ที่ ศธ 0206.2/ว 14 ลว. 28 กย. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law14/w14.pdf

ว 13 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลว. 28 กย. 48)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law13/w13.pdf

ว 12 (48) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.2/ว 12 ลว. 27 ก.ย. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law12/w12.pdf

ว 11 (48) มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเลิกตาม ว 17/48 (ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลว. 26 ก.ย. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law11/law11.pdf

ว 10 (48) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเลิกตาม ว 17/48 (ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลว. 12 ก.ย. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law10/law10.pdf

ว 9 (48) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเลิกตาม ว 17/48 (ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลว. 30 สค. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law09/law9.pdf

ว 8 (48) หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลว. 18 ก.ค. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law08/law8.pdf

ว 7 (48) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู (ที่ ศธ 0206.2/ว 7 ลว. 10 พ.ค. 48)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law07/law7.pdf

ว 6 (48) การกำหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาารครู พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลว. 2 พ.ย. 48)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law06/law6.pdf

ว 5 (48) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน (ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลว. 10 มี.ค. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law05/law5.pdf

ว 4 (48) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูแลพบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลว. 8 มี.ค. 48)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law04/law4.pdf

ว 3 (48) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ที่ ศธ 0206.2/ว 3 ลว. 9 ก.พ. 48)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law03/law3.pdf

ว 2 (48) การกำหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว. 9 ก.พ. 48) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law02/law2.pdf

ว 1 (48) การกำหนดให้ข้าราชการครูดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.1 ลว. 9 ก.พ. 2548)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law01/law1.pdf

ครูไทย.อินโฟ:
รวมหนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2549 - 2550
ว 7 (49) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 7  ลว.27  มิ.ย. 2549)   
http://www.moe.go.th/webtcs/news49/06/27/v7.pdf

ว 6 (49) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 6  ลว.27  มิ.ย. 2549) 
http://www.moe.go.th/webtcs/news49/06/27/v6.pdf

ว 5 (49) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลว.16 มีนาคม 2549) 
http://www.moe.go.th/webtcs/news49/03/17/v5.pdf

ว 4 (49) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 4 ลว.16 มีนาคม 2549)   
http://www.moe.go.th/webtcs/news49/03/17/v4.pdf

ว 3 (49) แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/ว 3 ลว. 17 มกราคม 2549)   
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law3-49/law3-49.htm

ว 2 (49) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว. 13 มกราคม 2549) 
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law2-49/law2-49.pdf

ว 1 (49) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลว. 5 ม.ค. 49)
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law1-49/1-49.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

ว 8 (50) การบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ศธ 0206.2/ว 8 ลว 31 ต.ค. 50)   
http://www.moe.go.th/webtcs/webnamo/NewHot/wor8/wor8.pdf
- สมุดบันทึกผลงานและความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำหรับตำแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
http://www.moe.go.th/webtcs/wor8/5101.doc
- สมุดบันทึกผลงานและความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
http://www.moe.go.th/webtcs/wor8/5102.doc

ว 5 (50) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลว. 23 ก.ค. 2550) 
http://www.moe.go.th/webtcs/news50/v5-50.pdf

ว 5 (50) (กพ) หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ นร 1012/ว 5 ลว. 29 มิ.ย. 50
http://www.moe.go.th/webtcs/webnamo/NewHot/wor8/1012_w5_2550.pdf

ครูไทย.อินโฟ:
รวมหนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2551 - 2552
ว 10 (51) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลว. 27 ส.ค. 51) 
http://203.146.15.33/otepc01/BookPHP/w10_270851.pdf

ว 8 (51) หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลว. 28 พ.ค. 51) 
http://www.moe.go.th/webtcs/webnamo/NewHot/W8-2551.pdf

ว 7 (51) การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลว. 13 พ.ค. 51)   
http://www.moe.go.th/webtcs/webnamo/NewHot/W7-2551.pdf

ว 6 (51) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศธ 0206.2/ว6 ลว 12 พฤษภาคม 2551)   
http://203.146.206.40/keepall50/files/v6-20080605-151005.pdf

ว 5 (51) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลว. 29 เม.ย. 51) 
http://www.moe.go.th/webtcs/webnamo/NewHot/W5-2551.pdf

ว 4 (51) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.2/ว4 ลว.22 เมษายน 2551) 
http://203.146.206.40/keepall50/files/v4-20080605-151114.pdf

ว 3 (51) กำหนดวันทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ศธ 0206.2/ว3 ลว 18 เม.ย.51) 
http://www.moe.go.th/webtcs/webnamo/NewHot/W3-2551.pdf

ว 2 (51) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2  ลว.29 กพ. 2551)
http://www.moe.go.th/webtcs/news51/level-20080311-132141.pdf

ว 1 (51) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ศธ 0206.2/ว 1 ลว 2 ม.ค. 51) 
http://www.moe.go.th/webtcs/webnamo/NewHot/wor1/w1_020108.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

ว 21 (52) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
http://203.146.15.33/otepc13/files/v21-52.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=261

ว 20 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://203.146.15.33/otepc14/files/v20-52.pdf

ว 19 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายหลังที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
http://203.146.15.33/otepc03/files/v19-52.pdf

ว 18 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://203.146.15.33/otepc12/files/v18-52.pdf

ว17 (52)  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=235

ว 16 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://203.146.15.33/otepc01/files/v16-52.pdf

ว 15 (52) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://203.146.15.33/otepc13/files/pr_29_09_52.pdf

ว14 (52) การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
http://203.146.15.33/otepc13/files/00102009_08_270001.pdf

ว13 (52) การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
http://203.146.15.33/otepc01/files/v13-52.pdf

ว12 (52)  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
http://203.146.15.33/otepc13/files/v13-52.pdf

ว11 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://203.146.15.33/otepc01/files/v11_290552.pdf

ว9 (52) การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
http://203.146.15.33/otepc13/files/0206.5_W9.pdf

ว8 (52) มาตรฐานตำแหน่ง
ก.ค.ศ. มีมติให้นำมาตรฐานตำแหน่ง  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 มาใช้เป็นมาตรฐานตำแหน่งสำหรับตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม เป็นการเฉพาะคราว...
http://203.146.15.33/otepc13/files/0206.5_W8.pdf

ว7 (52) การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ
http://203.146.15.33/otepc13/files/0206.5_W7_1.pdf

ว6 (52) การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://203.146.15.33/otepc13/files/v6-52.pdf

ว5 (52) การเลื่อนขั้นเงินดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
http://203.146.15.33/otepc13/files/v5-52.pdf

ว4 (52) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
http://203.146.15.33/otepc13/files/v4-52.pdf

ว 3 (52) การปรับระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
http://203.146.15.33/otepc13/files/1-260352.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=180

ว 2 (52) การปรับระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
http://www.moe.go.th/webtcs/news52/doc05022009.pdf

ว 1 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
http://www.moe.go.th/webtcs/news52/doc26012009.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version