ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ50ข้อ+เฉลยวิชาการบริหารงานบุคคลเหมาะสำหรับเตรีบมผู้บริหารสถานศึกษา  (อ่าน 7670 ครั้ง)

plus minus reset

krucenter

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 64

  • Level and Hp Level 6 : Exp 45%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
แบบทดสอบการบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 1
หลักสูตรเตรียมสอบตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง  ทีมงาน ครูเซ็นเตอร์
...

ข้อ 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐เกิดจากกฎหมายตรงกับข้อใด
ก.   มาตรา 39 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข.   มาตรา 39 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ค.   มาตรา 39 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ง.   มาตรา 39 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ข้อ 2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กำหนดให้ใครเป็นผู้กระจายอำนาจ
ก.   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ข.   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.   ข้อ ข และ ค
ข้อ 3 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กำหนดให้กระจายอำนาจให้กับใคร
ก.   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.   สถานศึกษา
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 4กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กำหนดให้กระจายอำนาจทั้งหมดกี่ด้าน
ก.   3                  ข.    4
ค.   5                  ง.   6   ข้อ 5 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กำหนดให้กระจายอำนาจข้อใด          ไม่ถูกต้อง
ก.   ด้านวิชาการ
ข.   ด้านเงินงบประมาณ
ค.   ด้านการบริหารงานบุคคล
ง.   ด้านการบริหารทั่วไป
ข้อ 6 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล”ตรงกับข้อใด
ก.   17  งาน
ข.   20  งาน
ค.   21  งาน
ง.   22  งาน
ข้อ 7 กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก.   การวางแผนอัตรากำลัง
ข.   การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค.   การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 8 กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก.   การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข.   การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค.   การลาทุกประเภท
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 9 กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก.   การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข.   การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ค.   การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 10 กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก.   การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ข.   การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ค.   การออกจากราชการ
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 11 กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก.   การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
ข.   การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ค.   การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 12 กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก.   การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข.   การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค.   การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 13 กำหนดให้กระจายอำนาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก.   การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ข.   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค.   การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง.   ถูกทั้ง ก และ ข   ข้อ 14 “แนวคิดการบริหารงานบุคคล” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านควรยึดแนวคิด ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก.   คนถือเป็นปัจจัยการบริหารที่สำคัญที่สุด
ข.   เป็นศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่ ใช้คนเก่า
ค.   เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ง.   จัดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ข้อ 15 “การจัดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านควรดำเนินการ ตรงกับข้อใด
ก.   ความรู้
ข.   ความสามารถ
ค.   ความสมัครใจ
ง.   ใช้พิจารณาร่วมกันทุกข้อ
ข้อ 16 “การจัดบุคลากรในการสอน” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านควรดำเนินการ ตรงกับข้อใดจึงจะเกิดผลดีที่สุด
ก.   ความรู้
ข.   ความสามารถ
ค.   ความสมัครใจ
ง.   ใช้พิจารณาร่วมกันทุกข้อ
 ข้อ 17 “ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)”   ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.   ระบบสายโลหิต
ข.   ระบบการแลกเปลี่ยน / ผลประโยชน์
ค.   ระบบชอบพอพิเศษ
ง.   ระบบตำแหน่ง
ข้อ 18 “ระบบคุณธรรม (Merit System)” ข้อใด   ไม่ถูกต้อง
ก.   หลักความรู้ความสามารถ
ข.   หลักความเสมอภาค
ค.   หลักความมั่นคง
ง.   หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 19 “Competency ” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงานบุคคล
ก.   หลักความสามารถ
ข.   หลักความเสมอภาค
ค.   หลักความมั่นคง
ง.   หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 20 “Equality of opportunity ” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงานบุคคล
ก.   หลักความสามารถ
ข.   หลักความเสมอภาค
ค.   หลักความมั่นคง
ง.   หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 21 “Security ” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงานบุคคล
ก.   หลักความสามารถ
ข.   หลักความเสมอภาค
ค.   หลักความมั่นคง
ง.   หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 22 “Political Neutrality ” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงานบุคคล
ก.   หลักความสามารถ
ข.   หลักความเสมอภาค
ค.   หลักความมั่นคง
ง.   หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 23 “ระบบตำแหน่ง (Position System)” ในการบริหารงานบุคคล  ตรงกับข้อใด
ก.   แบบตำแหน่งหน้าที่
ข.   แบบชั้นยศ
ค.   แบบวิทยฐานะ / ตำแหน่งทางวิชาการ
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 24 “Position Classification : PC” ระบบตำแหน่ง (Position System) ตรงกับข้อใด
ก.   แบบตำแหน่งหน้าที่
ข.   แบบชั้นยศ
ค.   แบบวิทยฐานะ / ตำแหน่งทางวิชาการ
ง.   แบบเงินเดือน   ข้อ 25 “Rang Classification : RC” ระบบตำแหน่ง (Position System) ตรงกับข้อใด
ก.   แบบตำแหน่งหน้าที่
ข.   แบบชั้นยศ
ค.   แบบวิทยฐานะ / ตำแหน่งทางวิชาการ
ง.   แบบเงินเดือน
ข้อ 26 “Acadamic Rang Classification :ARC” ระบบตำแหน่ง (Position System) ตรงกับข้อใด
ก.   แบบตำแหน่งหน้าที่
ข.   แบบชั้นยศ
ค.   แบบวิทยฐานะ / ตำแหน่งทางวิชาการ
ง.   แบบเงินเดือน
ข้อ 27  ก.พ. ได้กำหนด “การเรียงลำดับอาวุโสในระบบราชการไทย5 ลำดับ ” ตรงกับข้อใด
ก.   ระดับ–เงินเดือน–อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชฯ -อายุ
ข.   เงินเดือน –ระดับ –อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชฯ -อายุ
ค.   อายุราชการ –เงินเดือน–ระดับ-ชั้นของเครื่องราชฯ -อายุ
ง.   อายุ- ระดับ–เงินเดือน–อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชฯ
ข้อ 28 “บำเหน็จความชอบ” ให้กับข้าราชการที่กระทำดี หรือปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษตรงกับข้อใด
ก.   บันทึกคำชมเชยรางวัล
ข.   เครื่องเชิดชูเกียรติ
ค.   การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 29 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั่งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงใด
ก.   กระทรวงศึกษาธิการ
ข.   การทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค.   กระทรวงวัฒนธรรม
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 30 “ข้าราชการครู” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) ตรงกับใด
ก.   ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข.   ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ
ค.   บุคคลซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ง.   บุคคลซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ
ข้อ 31 “คณาจารย์” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) ตรงกับใด
ก.   บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
ข.   บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
ค.   บุคคลซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ง.   บุคคลซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ
   ข้อ 32 “บุคลากรทางการศึกษา” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) ตรงกับใด
ก.   ผู้บริหารสถานศึกษา
ข.   ผู้บริหารการศึกษา
ค.   ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน   การสอน  การนิเทศ การบริหารการศึกษา
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 33  ความหมาย “วิชาชีพ” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)  ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.   วิชาชีพครู
ข.   ผู้บริหารสถานศึกษา
ค.   วิชาชีพบริหารการศึกษา
ง.   วิชาชีพบุคลกรทางการศึกษาอื่น
ข้อ 34  ความหมาย “หน่วยงานการศึกษา” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)  ข้อใดถูกต้อง
ก.   สถานศึกษา
ข.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.   สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 35 “แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศสำนักงานเขต” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)  ข้อใดถูกต้อง
ก.   เป็นสถานศึกษานอกระบบ
ข.   เป็นหน่วยงานการศึกษา
ค.   เป็นสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง.   เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม


ข้อ 36 ข้อใด จัดเป็น“สถานศึกษา” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)
ก.   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข.   โรงเรียน
ค.   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 37 ข้อใดไม่จัดเป็น“สถานศึกษา” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)
ก.   ศูนย์การศึกษานอกระบบและอัธยาศัย
ข.   ศูนย์การเรียน
ค.   มหาวิทยาลัย
ง.   วิทยาลัยชุมชน
ข้อ 38  ข้อใดเป็น “ส่วนราชการ ” ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)
ก.   หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรม                           
ข.   หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ค.   หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรม                            หรือเทียบเท่ากรม
ง.   หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกอง                           หรือเทียบเท่ากรม
ข้อ 39  “หัวหน้าส่วนราชการ” ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)  ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.   ปลัดกระทรวง
ข.   เลขาธิการ
ค.   อธิบดี
ง.   อธิการบดี   ข้อ 40  “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกว่าอย่างไร
ก.   คณะกรรมการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ข.   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค.   กรรมการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ง.   กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 41  จากข้อ 40   “เรียกโดยย่อ” อย่างไร
ก.   กคศ
ข.   กคศ.
ค.   ก.ค.ศ
ง.   ก.ค.ศ.
ข้อ 42 จากข้อ 40-41เกิดจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) มาตราใด
ก.   มาตรา 7
ข.   มาตรา 12
ค.   มาตรา 21
ง.   มาตรา 39
ข้อ 43 จากข้อ 40-41ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) กำหนดคณะกรรมการไว้จำนวนเท่าใด
ก.   21 คน
ข.   28 คน
ค.   31 คน
ง.   39 คน
ข้อ 44 ถ้าท่านจะขอติดต่อราชการเข้าพบประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านจะต้องเข้าพบใคร
ก.   รมต.กระทรวงศึกษาธิการ     
ข.   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
ค.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.   นายกรัฐมนตรี
ข้อ 45 ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนปัจจุบันคือใคร
ก.   นายดิเรก พรมสีมา
ข.   นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล
ค.   นายชินภัทร  ภูมิรัตน์
ง.   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชิณวัตร
ข้อ 46 ถ้าท่านจะขอติดต่อราชการเพื่อเข้าพบ     รองประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านจะต้องเข้าพบใคร
ก.   รมต.กระทรวงศึกษาธิการ     
ข.   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
ค.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.   นายกรัฐมนตรี
ข้อ 47รองประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนปัจจุบันคือใคร
ก.   นายดิเรก พรมสีมา
ข.   นายชินภัทร  ภูมิรัตน์
ค.   นายอภิชาติจิรวุฒิ
ง.   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชิณวัตร
ข้อ 48  กรรมการโดยตำแหน่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้  กี่คน
ก.   8  คน
ข.   9  คน
ค.   11  คน
ง.   12  คน
   ข้อ 49  กรรมการโดยตำแหน่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ตรงกับข้อใด
ก.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค.   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 50  กรรมการโดยตำแหน่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ตรงกับข้อใด
ก.   เลขาธิการ ก.พ.
ข.   เลขาธิการคุรุสภา
ค.   เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง.   ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 1
ข้อ   เฉลย   ข้อ   เฉลย   
1   ก   43   ค   
2   ง   44   ก      
3   ง   45   ข      
4   ข   46   ข      
5   ข   47   ไม่มีข้อถูก      
6   ข   48   ก      
7   ง   49   ง      
8   ง   50   ง      
9   ง   
10   ง      
11   ง   
12   ง      
13   ง      
14   ก      
15   ง      
16   ก      
17   ง      
18   ก      
19   ก      
20   ข      
21   ค      
22   ง      
23   ง      
24   ก      
25   ข      
26   ค      
27   ก   
28   ง      
29   ง      
30   ข      
31   ข      
32   ง      
33   ข      
34   ง      
35   ข      
36   ง      
37   ค      
38   ค      
39   ง      
40   ข      
41   ง      
42   ก      

ครูเซนเตอร์ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก./2555 โค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง
(หลักสูตรวิเคราะห์เฉพาะข้อสอบ)รุ่นรับรองผลสอบ100%
โปรแกรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก.
1.วันที่ 7-8 มกราคม 2555 ที่โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2.วันที่ 14-15 มกราคม 2555 ที่โรงแรมวิวโขง อ.เมืองจ.นครพนม
3.วันที่2 1-22 มกราคม 2555 ที่โรงแรมแก่นอินน์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4.วันที่ 28-29 มกราคม 2555 กำลังติต่อสถานที่อบรม
   หลักสูตรและตารางอบรมประจำวัน
วันแรกของการอบรม
ภาคเช้า08.30-12.00น.   ภาคบ่าย13.00-16.30น.
ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสมรรถนะทางการบริหาร   ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชา
การบริหารงานในหน้าที่4งาน
วันที่สองของการอบรม
ภาคเช้า08.30-12.00น.   ภาคบ่าย13.00-16.30น.
ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป   ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ ตารางอบรมนี้อาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.แนวข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร400ข้อ
2.คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาคก.1เล่ม
3.Cdเสียงmp3การบรรยายสดเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาคก.1ชุด
4.Cdไฟล์เอกสารคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา1แผ่น+ข้อสอบ1000ข้อ
5.เกียรติบัตรผ่านการอบรม1ฉบับ
6.อาหารว่างเช้า-บ่าย+อาหารกลางวันตลอดการอบรม
วิทยากร ติวเตอร์รองธีรภัทร  วงษ์สว่าง
   สุดคุ้มค่าลงทะเบียนคนละ1,700บาท    ชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน     
สมัครเข้าอบรมได้ที่ www.krucenter.net  หรือที่ผอ.วิรัติ ครูเซนเตอร์(ผอ.วิรัติ โสไธสง)
 เบอร์โทร0812607772,0817393928  อีเมล์:wirut.sothaisong@gmail.com