ผู้เขียน หัวข้อ: (ลองทำดู)ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก ปีพ.ศ.2552 จำนวน100 ข้อพร้อมเฉลย  (อ่าน 8719 ครั้ง)

plus minus reset

krucenter

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 64

  • Level and Hp Level 6 : Exp 45%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ปีพ.ศ. 2552 จำนวน100 ข้อพร้อมเฉลย
1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ปี ตอบ 2 ปี
2. นักเรียนยากจน หมายถึง ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท
3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ ตอบ 5 ปี
4. การประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในเวลา ตอบ 5 ปี
5. อ.ก.ค.ศ. มีวาระ ตอบ 4 ปี
6. การทาสัญญาจ้างพนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี
7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมดวาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา ตอบ 60 วัน
8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ ตอบ 60 วัน
9. Web. สพฐ. ตอบ www.obec.go.th
10. GMFIS ตอบ Government Fical Management Information Sytem
11. คณะกรรมการชุดใดสาคัญที่สุดในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ภาคี 4 ฝ่าย
12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล ตอบ ต้นกล้าอาชีพ
13จากข้อความ ภายในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ ตอบ หมาจนตรอก
14. การบริหารโรงเรียน ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก
15. เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบ หลักการ
16. การศึกษาระดับใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบ อนุบาล
17. การศึกษาภาคบังคับ คือ ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น
18. การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ตอบ ประถม
19. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว
20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการเรียนในระดับอนุบาล ตอบ ประหยัด / คุ้มค่า
21. ค่า Internet ตอบ งบดาเนินการ
22. ความหมายของวิสัยทัศน์ ตอบ มองอนาคต
23. วินัยเชิงบวก ตอบ 3. ให้ความรักความอบอุ่น
24. ถ้ามีนักเรียนเป็นหวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทาความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค
25. โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่งการ
26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009 แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน ตอบ การดูแลสุขภาพ
27. ข้อใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือน
28. ผู้มีอานาจสั่งบรรจุครู ตอบ ผอ.โรงเรียน
29. ใครคือผู้นิเทศในโรงเรียน ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ
30. ข้อใดไม่ใช้ 3 D ตอบ Demonecy Decency Drug Free (ข้อที่ไม่ใช่สามตัวนี้คือคาตอบ) Decenlization 31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่ ตอบ บริการดี   
32. การเลือกหัวหน้างานบุคลากร ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์   
33. การเลือกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตอบ รู้ภาระงาน / มีมนุษย์สัมพันธ์
34. การบริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ตอบ ปรับปรุง
35. ข้าพเจ้าตายไป ความรู้ไม่ดับ ขงเบ้ง ตอบ KM
36. ……………………………………… ? ตอบ Bench Marking
37. โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่ ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา
38. การวัดผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่
39. ครูบรรจุใหม่ในการทางาน ผอ. ควรทาอย่างไร ตอบ นิเทศ / ติดตามผล
40. ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร51 ตอบ การพัฒนาตนเอง
41. เอกสารใดของหลักสูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ ตอบ ปพ. 1- 3
42. โครงการ.......เห็นชอบจากใคร ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย......... วัน ลากิจ............วัน ตอบ พิจาณา 0.5 ขั้น 44. การปรับกรณีส่งหนังสือไม่ทันตามเวลา (ปรับพัสดุ) ตอบ 1. ปรับรวม 8 วัน
45. การปรับกรณีก่อสร้าง ตอบ 3 วัน
46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ตรงตามหลักสูตร 
47.กิจกรรมใดกระทาหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้
48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.
49. ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก
50. เมื่อได้รับงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทาอย่างไร ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน 51. ข้อใดเป็นรายได้สถานศึกษา ตอบ ขายรูปแบบรายการ
วินัย
52. ครูได้รับความไม่เป็นธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง) ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.
53. กรณีชู้สาว ตอบ ก. สืบสวนข้อเท็จจริง
54. ครูลาศึกษาต่อในประเทศใครอนุญาต ตอบ ผอ. โรงเรียน การรักษาราชการแทน
55. ผอ.และรองไปราชการ ตอบ สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน
56. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน ตอบ วิทยฐานะ
57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการสอน ตอบ คละชั้น
58. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องทาสิ่งใดก่อน ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี
59. Education hub ตอบ ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย
60. ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
61. การจัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กพิการต้องดู ตอบ 1. ความพิการ
62. หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ตอบ 2555
การบริหาร
63. ผู้นาในยุคการปฏิรูป ตอบ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
64. ข้อใดเป็นหลักการในการบริการธรรมมาภิบาล ตอบ การมีส่วนร่วม
65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )
66. การทางานโดย Team work ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก
67. การทาอย่างไรที่ทาให้ที่ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน
68. ID. plan ตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล
69. โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมาสาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทาอย่างไร ตอบ หามาตรการร่วมกัน
70. ค่าพาหนะ ตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท
71. หลักธรรมของการให้บริการ ตอบ สังคหวัตถุ 4
72. ธรรมในการทางานเป็นทีม ตอบ อิทธิบาท 4
73. SBM ตอบ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์
74. เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทาอะไร ตอบ รายงานประจาปี
75. การพิจารณาความดีความชอบดูจาก ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
76. การดูแลนักเรียน ตอบ 4. ครูที่ปรึกษา ............................ ส่งต่อ
งบประมาณ   
77 งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
78. การสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก....
79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบบรม
80. เด็กพิเศษต้องคานึงถึงอะไร ตอบ หลักสูตร
81. หลักสูตร 2551 ใช้ครบในปีใด ตอบ 2555
82. รายงานประจาปีรายงานใคร ตอบ โรงเรียน เขต สาธารณชน
83. E-filing ตอบ ( ไม่ตอบมา )
84. E - Training ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ
85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2 ล้านขึ้นไป
86. หนังสือถึงพระภิกษุ ตอบ นมัสการ
87. ออกจากราชการ โดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7 วัน
88. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ... ตอบ กระบวนการเรียนรู้
89. ไม่ใช่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 51 ตอบ ความเป็นสากล
90. ระดับการศึกษาของหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย
91 เหรียญจักรพรรดิมาลา ตอบ 25 ปี
92. เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน้อยที่สุด ตอบ นโยบายจังหวัด
93. ประเทศไทยใช้รูปแบบงบประมาณ... ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์
94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง ตอบ หลักสูตรใหม่ ( 4 ใหม่)
95. การสร้างวินัยเชิงบวก ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น....
96. จดทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ตอบ 2 ก.ย. 52
97. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ
98. ผอ.ด่าครู ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
99. โครงการปฏิรูปพัฒนาใคร ตอบ พัฒนาครูทุกคน
100. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่.... ตอบ เป็นงานวิจัย
ที่มา จาก http://www.kruthai.info/main/ , http://www.phtscc.com/
ด้วยความปรารถนาจาก ผอ.วิรัติ ครูเซนเตอร์ สืบค้นมาฝาก
.............................................................................................
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก./ม.ค.2555 โค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง
หลักสูตรนี้ เน้นวิเคราะห์เฉพาะข้อสอบเท่านั้น) รุ่นรับรองผลสอบ100%
(หากท่านเข้าอบรมกับเราแล้ว..ท่านไม่พึงพอใจ..เรายินดีคืนเงินทันที่แบบไม่มีเงื่อนไข)
  โปรแกรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก./2555 รุ่นรับรองผลดังนี้
1.วันที่ 7-8 มกราคม 2555 ที่โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา(รุ่นรับรองผลสอบ)
2.วันที่ 14-15 มกราคม 2555 ที่โรงแรมวิวโขง อ.เมืองจ.นครพนม(รุ่นรับรองผลสอบ)
3.วันที่21-22 มกราคม 2555 ที่โรงแรมแก่นอินน์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น(รุ่นรับรองผลสอบ)
4.วันที่28-29 มกราคม 2555 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี(รุ่นรับรองผลสอบ)
หลักสูตรและตารางอบรมประจำวัน
วันแรกของการอบรม
เช้า08.30-12.00น.ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสมรรถนะทางการบริหารพร้อมเฉลย
บ่าย13.00-16.30น.ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาการบริหารงานในหน้าที่4งานพร้อมเฉลย
วันที่สองของการอบรม
เช้า08.30-12.00น.ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไปพร้อมเฉลย
บ่าย13.00-16.30น.ฝึกทำข้อสอบ100ข้อและวิเคราะห์ข้อสอบวิชากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพร้อมเฉลย
หมายเหตุ ตารางอบรมนี้อาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.แนวข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วอย่างดีครอบคลุมครบเนื้อหาหลักสูตร400ข้อ
2.สรุปย่อคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาคก./2555(ตามหลักเกณฑ์ใหม่)1เล่ม
3.Cdเสียงmp3การบรรยายสดเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาคก.ครบทุกวิชา 1ชุด(3แผ่น)
4.Cdไฟล์เอกสารคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา+ข้อสอบชุดใหญ่2500ข้อ 1แผ่น
5.เกียรติบัตรผ่านการอบรม1ฉบับ
6.อาหารว่างเช้า-บ่าย+อาหารกลางวันตลอดการอบรม
สุดยอดวิทยากรคุณภาพ..ที่วิเคราะห์เจาะลึกได้ดีที่สุด.. รองธีรภัทร  วงษ์สว่าง 083-356-8939  ค่าลงทะเบียนสุดคุ้ม คนละ1,700บาท  ชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ www.krucenter.net   
สมัครเข้าอบรมได้ที่ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์(ผอ.วิรัติ โสไธสง) เบอร์โทร081-260-7772,081-739-3928  อีเมล์:wirut.sothaisong@gmail.com หรืออีเมล์ : krucenter-sothai@hotmail.com