ผู้เขียน หัวข้อ: แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ  (อ่าน 12894 ครั้ง)

plus minus reset

ครูไทย.อินโฟ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 850

 • Level and Hp Level 23 : Exp 66%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
  • ครูไทยดอทอินโฟ
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
« เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 06:17:38 PM »
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

      1. การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศ  ได้แก่  การขออนุญาตเดินทางไปประชุม  สัมมนา  ประชุมกึ่งปฏิบัติการ  ดูงาน  ฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตามที่ราชการได้มอบหมาย 
การขออนุญาตไปเยี่ยมญาติ  หรือปฏิบัติภารกิจทางครอบครัว  ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น ซื่อขอญาติและเมืองที่พักด้วย
 
      2. ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศ
         ก. ผู้เดินทางยื่นเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานชั้นต้นถึงกรมเจ้าสังกัดตามลำดับชั้นอย่างน้อย
30 วัน  ก่อนวันออกเดินทาง
โดยแนบหลักฐาน  ดังนี้
   1. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ            จำนวน 2 ฉบับ
   2. บัญชีรายชื่อข้าราชการไปต่างประเทศ            จำนวน 2 ฉบับ
   3. สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ            จำนวน 2 ฉบับ
   5. แบบใบลาไปต่างประเทศ  สำหรับผู้ลาไปดูงาน/ฝึกอบรม        จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      แบบใบลาไปต่างประเทศ  สำหรับผู้ขออนุญาตลากิจไปต่างประเทศ   จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์  สำหรับผู้ที่ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
   7. สำเนาโครงการ, สำเนาหมายกำหนดการ , สำเนาหนังสือเชิญจากองค์กร  สมาคม  หรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศสำหรับผู้เดินทาง               จำนวน  2  ชุด
   8. กรณีขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่ากำหนด ส่งเรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทาง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น(บันทึกข้อความ) และให้ติดตามเรื่องให้ได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทาง
         ข. การไปเยี่ยมญาติ หรือปฏิบัติภารกิจทางครอบครัว  โดยใช้วันลากิจส่วนตัว วันลาพักผ่อนประจำปีเพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างวันหยุดราชการ หรือปิดภาคเรียน แล้วแต่กรณี ให้ส่งเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นญาติ  เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส  หนังสือเชิญของญาติ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญาติ
         ค. การไปทัศนศึกษาสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะพิจารณาให้ได้เฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ตามนัย ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2548
            - ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม
            - ปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม
         ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
            1. โครงการทัศนศึกษา (ถ้ามี)  (ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง)
            2. บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปทัศนศึกษา (ถ้าเป็นคณะ)(ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง)
            3. กำหนดการไปทัศนศึกษา (ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง)
         ง. การไปทัศนศึกษาสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานจะพิจารณาให้ไปโดยใช้วันลาพักผ่อนประจำปี และจะต้องส่งสำเนาใบลาพักผ่อน(รับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง)  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง
   9. การไปต่างประเทศในกรณีอื่น ๆ จะพิจารณาให้ไปได้เฉพาะ กรณีที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น  ซี่งไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นไม่ขัดข้อง และจะต้องส่งเอกสารหลักฐานแสดงความจำเป็นที่จะต้องไปต่างประเทศ
   10. การขออนุญาตไปต่างประเทศความเป็นกรณีที่จำเป็น และไม่ควรนานเกิน 30 วัน และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุกครั้ง


***ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ www.kruthai.info - วิธีตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารการศึกษาในเว็บครูไทย คลิกที่นี่