ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  (อ่าน 1736 ครั้ง)

plus minus reset

teprangsun

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
    โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23
ผู้ศึกษา :  เทพรังสรรค์  ศรีนัครินทร์
ปีที่ศึกษา                 :  2554                                                   


บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนใน  4  ด้าน  คือ  ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต (Product)  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนที่มีต่อแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  จำนวน  224  คน  กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie and Morgan) และทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  เป็นแบบประมาณค่า (Rating  Scale)  ชนิด  5  ระดับ  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  ด้าน  คือ  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต และ  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  สถิติที่ใช้     ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
   1.  ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( =  4.41)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (   = 4.40)  ด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.43)  ด้านกระบวนการ  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก (   = 4.40)  ด้านผลผลิต  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.45)
   2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด ( =  4.51) 

   จากผลการประเมินข้างต้น  จะเห็นว่าโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สามารถดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ผลดีต่อนักเรียนทั้งในด้านปัจจัยและด้านกระบวนการและต่อชุมชนด้วย  โดยมีบุคลากรที่ร่วมงานโครงการไม่ว่าจะเป็นครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน  พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนให้ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดี  แต่ก็ยังมีปัญหา อุปสรรคอยู่บ้าง  ฉะนั้นทุกฝ่าย  จึงควรต้องร่วมมือกันในการปรับปรุงและพัฒนา โครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป