ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ น.ร.ชั้น ม.2  (อ่าน 1479 ครั้ง)

plus minus reset

น.ส.จุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผลงาน   :   รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
         ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
         โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
ผู้จัดทำ      :   นางสาวจุฬาลักษณ์  พู่วณิชย์
หน่วยงาน   :   โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”      
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปีการศึกษา   :   2553
บทคัดย่อ
   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน-อุปถัมภ์”  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทย       สมัยอยุธยาและธนบุรี   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียน   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 40 คน  ผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  ระยะเวลา 15 สัปดาห์  จำนวน 19 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละความก้าวหน้า (d%)  และทดสอบค่าที (t - test)
ผลการศึกษา
   1.  ชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.59/83.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีของนักเรียน            หลังเรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  สูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีความก้าวหน้าโดยรวม  ร้อยละ 34.87                 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  (ร้อยละ 25)
   3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด