ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์  (อ่าน 1501 ครั้ง)

plus minus reset

ศศิธร ศรีสิริ

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

   รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554 จำนวนนักเรียน 34  คน ได้จาก      การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีเครื่องมือ  3  ชนิด ดังนี้   
1) บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 12 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101    สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 1 ฉบับ
   การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )  ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน(S.D.)   ค่าทดสอบที ( t – test )  ค่าความยากง่าย ( P )   ค่าอำนาจจำแนก ( r )  ค่าความเชื่อมั่น ( rcc ) และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนกระบวนการต่อผลลัพธ์ ( E1 /E2 )
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80 / 80  ครบทั้ง 12 เล่มโดยได้ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ดังนี้  85.29/83.24, 84.64/84.12, 84.64/84.41, 83.01/82.35, 84.31/83.53, 83.33/82.94, 83.33/83.24, 84.31/84.12, 84.97/84.71, 85.62/85.59, 84.64/84.41 และ84.31/84.12 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71  แสดงว่า นักเรียนมีระดับพึงพอใจมาก แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูป ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ