ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องหน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและศาสนพิธี  (อ่าน 1326 ครั้ง)

plus minus reset

kruphit

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและศาสนพิธี สำหรับนักเรียนชั้น        มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้ศึกษา  พิศสุดา   มาปลูก

   การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธีที่พัฒนาขึ้น
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  จำนวน  6 ห้อง  รวม  249 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
   ผลการศึกษาพบว่า
   1.  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.81/86.23  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี มีค่าเฉลี่ยรวม  4.20  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.51