ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบในร่างกายโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาป  (อ่าน 911 ครั้ง)

plus minus reset

พนิดา จันทจร

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ


   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องระบบในร่างกาย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้การเรื่องระบบในร่างกาย  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    เขต  1 
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านใหม่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  จำนวน 13 คน  ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูเรื่องระบบในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.80  ถึง  1.00  แผนการจัดการเรียนรู้  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความเที่ยงตรง ระหว่าง  0.80  ถึง  1.00  มีค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.57 ถึง  0.83  มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.21 ถึง 0.82  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( )  เท่ากับ  0.94
 และแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.80  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนก  ระหว่าง  0.05  ถึง  0.85    และมีค่าความเชื่อมั่น ()  เท่ากับ  0.90   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความเที่ยงตรง  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  วิลคอกซอน ซายน์ แรงค์  (The Wilcoxon  signed  ranks)

   ผลการวิจัย  พบว่า 
      1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องระบบในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1  มีค่าเท่ากับ  81.38/82.82  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80
      2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องระบบในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1  มีค่าเท่ากับ  0.7022 แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนา  มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  70.22
      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบในร่างกาย  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
      4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก