ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  (อ่าน 2836 ครั้ง)

plus minus reset

amnart

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5

  • Level and Hp Level 2 : Exp 1%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
               เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  นายอำนาจ   โสภากุล
หน่วยงาน       โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ปีที่พิมพ์         2554
บทคัดย่อ
        แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือช่วยสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  และทำกิจกรรมตามความสามารถของตนเอง เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นที่ละน้อย และทราบผลการเรียนของตนเองทุกขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ให้มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) หาดัชนีประสิทธิ์ผลของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง จำนวน 12 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ  ดังนี้
    1. แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 76.79 / 78.25
    2. ดัชนีประสิทธิ์ผลของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง เท่ากับ 0.7215 หมายความว่า แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.15
    3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์  เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    4. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ อยู่ในระดับมาก
    โดยสรุป แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นนับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณในกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศต่อไป« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 12:56:14 AM โดย amnart »