ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล  (อ่าน 1130 ครั้ง)

plus minus reset

tor

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5

  • Level and Hp Level 2 : Exp 1%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
ผู้ประเมิน           นายอุดม    ลีลา

บทคัดย่อ

   การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP  Model) ของ สตัฟเฟิลบีม ( Stufflebeam ) สำหรับประเมินโครงการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)      ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 68 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 168 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic  Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
   ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต (Product) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสภาวะแวดล้อม (Context) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก
   ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ส่วนมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการที่ 7 กำหนดวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน เพียงใด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 15 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 17 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียนเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ และรายการที่ 2 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสมใน
การแก้ปัญหานักเรียน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก
   ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ-สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ส่วนมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการที่ 1 มีบุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 12อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม เพียงใด รายการที่ 20 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เหมาะสม เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รายการที่ 2 ครูมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และรายการที่ 8 งบประมาณมีความเพียงพอ เหมาะสม เพียงใด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก
   ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ส่วนมาก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 22 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเหมาะสม เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 5 ใช้สังคมมิติใน
ชั้นเรียน มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และรายการที่ 40 ติดตาม ประเมินพฤติกรรมนักเรียนหลังการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง เพียงใด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก
   ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของครูผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียนในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ พบว่า วัตถุประสงค์ส่วนมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่ 4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถหลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุขได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด วัตถุประสงค์ที่ 1
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด วัตถุประสงค์ที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และวัตถุประสงค์ที่ 5 นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 12:17:21 AM โดย tor »