ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 1288 ครั้ง)

plus minus reset

panu

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ผู้รายงาน   นายภาณุพล  โสมจันทร์     ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบาเงง   
                            อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ปีที่ศึกษา   2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้   1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ   ประชากรในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านบาเงง   อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 18 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะและคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา การเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ  แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ   สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา  พบว่า 
1.   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.82/82.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
2.   ผลสัมฤทธิ์การเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ  มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.78                สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80
3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83