ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสุขสม ฤทธิ์แสนตอ  (อ่าน 1111 ครั้ง)

plus minus reset

สุขสม

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ[/b]
ชื่องานวิจัย  การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระ   
                การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถม
                ศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย         นางสุขสม  ฤทธิ์แสนตอ
                ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 กระทรวงศึกษาธิการ               

ปีที่ศึกษา    2554[/b]

   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4Rสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จำนวน 3  ห้องเรียน  99  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sample)  จำนวน  1 ห้องเรียน   31  คน ประกอบด้วยเนื้อหา 8  เล่ม ได้แก่ เรื่องสั้นๆ   ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  บทโฆษณา  เรื่องเล่าจากประสบการณ์  บทความ  สารคดีและบันเทิงคดี  งานเขียนประเภทโน้มน้าวจิตใจ   นิทานชาดก
   
     เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยเนื้อหา  8 เล่ม ได้แก่ เรื่องสั้นๆ   ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  บทโฆษณา  เรื่องเล่าจากประสบการณ์  บทความ  สารคดีและบันเทิงคดี  งานเขียนประเภทโน้มน้าวจิตใจ  นิทานชาดก  2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน โดยนำเนื้อหาของแบบฝึกทั้ง 8  เล่มมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ  ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

        ผลวิจัย  พบว่า
          1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี   ที่4ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้
          2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.54 หรือร้อยละ  88.63 และพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                        3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 4.78  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2012, 01:59:52 PM โดย สุขสม »