ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  (อ่าน 1126 ครั้ง)

plus minus reset

krusri

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD                             
             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียน
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย   นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก       
ปีที่วิจัย     2554

บทคัดย่อ

     การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   3)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ปีการศึกษา  2554   มีจำนวน 41 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน 15   แผน  ชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค STAD  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  จำนวน 15 ชุด   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร เป็นแบบปรนัยชนิด  เลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น การหาประสิทธิภาพ และการทดสอบค่า t-test
    ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้
   1.  ชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   84.32/82.36   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ตามที่กำหนดไว้
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ 0.7152  หรือคิดเป็นร้อยละ 71.52
   3.  ผลเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปรากฎว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     [/font]